ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561

ประกาศนักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2561
เอกสารที่ต้องนำมาส่งมีดังนี้

  • แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ
  • ใบบันทึกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan 1 ฉบับ
  • ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 1 ฉบับ พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา
  • ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พิมพ์จากระบบบริการการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา) 1 ฉบับ
  • หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง (ให้บันทึกในระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript) ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2561 พิมจากระบบสมุดกิจกรรม

นักศึกษากองทุน กยศ. ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 
เพื่อคุ้มครองข้อมูลให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
กรุณาติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูล
\"\"
Facebook