ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน

ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้มาติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รอบเช้าเวลา 11.00 น  และรอบบ่ายเวลา 15.30 น. ดูรายชื่อและจำลำดับที่ของตนเองมาด้วย

กยศ.รายเก่า

ลักษณะที่ 2 (กรอ.)

ถ้าไม่มาติดต่อจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์ขอกู้ยืม ขอความกรุณามาให้ตรงเวลา

 **หมายเหตุ** ให้นักศึกษาสอบถามบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ว่าสามารถเดินทางมาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่
นำคำตอบมาแจ้งในวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อนัดหมายวันเวลาเซ็นสัญญาต่อไป

Facebook