ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา (ให้เปล่า)