ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

\"\"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

สอบสัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ พย.บ.1-202 คณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 2561
ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน 14 – 18 มิ.ย. 2561
ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 19 มิ.ย. 2561
เปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพ 4 ส.ค. 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
ระเบียนแสดงผลการการเรียน พร้อมสำเนา (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา และกำหนดการ
\"\"

ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง นำทางด้วย google map คลิก \"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK