กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ทองทุน ให้ปฏิบัติดังนี้
ลงทะเบียน studentloan
** ผู้กู้ยืมรายใหม่ ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (Pre-register) ทาง http://www.studentloan.or.th เลือกการกู้แบบ กยศ.ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) 
** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ให้ใช้รหัสผ่านเดิม ให้เลือกการกู้แบบเดิมที่เคยกู้ (กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาส่ง

 1. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2561 ปริ้น 1 ฉบับ (เข้าไปบันทึกทาง www.studentloan.or.th)
 2. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง (ใช้ของตอนเรียนม.6ได้) https://nurse.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=64
 3. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน 
  -กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพที่มีสังกัด (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ) ให้ขอแบบรับรองรายได้จากต้นสังกัด (ใช้ฉบับจริง)
  -กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพส่วนตัว (เกษตรกร ค้าขาย แม่บ้าน ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ) หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=194รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร ครู ข้าราชการการเมือง ฯลฯ (ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว) ลงนามรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่หมดอายุ
 4. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101) http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=122 กรอกข้อมูลทั้งหมด แปะ รูปถ่ายภาพบ้าน วาดแผนที่ให้เรียบร้อย
 5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
  กรณี บิดา มารดาแยกทาง หรือผู้ปกครองไม่ใช่บิดามารดา เพิ่มหนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=125

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK