กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

\"\"

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 

ชุดนักศึกษา \”การแต่งกายปกติ \” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 07.00–12.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์

เครื่องแต่งกาย ชุดนักศึกษา \”การแต่งกายปกติ \” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักศึกษาผู้หญิง เสื้อเชิดสีขาว กระโปรงพรีทสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว

นักศึกษาผู้ชาย เสื้อเชิดสีขาว กางเกงทรงสุภาพ รองเท้าผ้าใบสีดำ

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา หากนักศึกษา  มีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้ จะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผล หรือมีใบรับรองแพทย์ประกอบยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศเสร็จสิ้นลง และจะต้องขอเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. ตามวันและคณะที่กำหนดข้างต้น ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

 

การปฐมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

วัน/เดือน/ปี เวลา การแต่งกาย
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2561 08.30–15.00 น. ชุดนักศึกษา \”การแต่งกายพิธีการ\” ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

\"\"

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK