ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 2 (โควต้า)

 1. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
  เวลา 09.00 ลำดับที่ 1-150
  เวลา 13.00 ลำดับที่ 151-247
 2. เอกสารที่ต้องเตรียม
  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
  2. สำเนาระเบียนแสดงผลการการเรียน (ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา) ขนาดA4 1 ชุด (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนา ใบประกาศเกียรติคุณ หรือ แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 3. การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เช่น ชุดนักเรียน/นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น)
 4. ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง นำทางด้วย google map คลิก  \"\"

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK