ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนาฏ เร้าเสถียร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนาฏ เร้าเสถียร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มอาจารย์/เจ้าหน้าที่
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

แชร์ไปยัง FACEBOOK