ตารางฝึกปฏิบัติ

NameSizeHits
NameSizeHits
2565 12616407 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น131.8 KiB69
2565 12616406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน206.4 KiB38
2565 12515404 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2144.4 KiB44
2565 12515303 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1155.8 KiB39
2565 12414404 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช817.8 KiB37
2565 12313406 ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต274.2 KiB50
2565 12313305 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน168.3 KiB90
2565 12313305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2125.7 KiB36
2565 12313304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1133.0 KiB80
2565 12212302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น334.0 KiB71
2565 12111415 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล324.2 KiB53
2564 12313305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2300.6 KiB30
2564 12212302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น370.8 KiB52
2564 12111211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน135.5 KiB86

แหล่งฝึกปฏิบัติ

โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
 • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.นปภัช  ทองคำวงศ์
 • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ปุณรดา  พวงสมัย
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
 • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
 • ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : ดร.วรรัตน์  มากเทพพงษ์
 • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
 • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง

โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
 • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.นปภัช  ทองคำวงศ์
 • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ปุณรดา  พวงสมัย
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
 • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
 • ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : ดร.วรรัตน์  มากเทพพงษ์
 • ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.นิยม  มาชมภู

โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
 • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์

โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
 • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง

โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์

โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
 • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
 • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง

โรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก จ.ปทุมธานี

 • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก

 • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง

โรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์

โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี

 • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี
และโรงพยาบาลอื่นๆ

ที่ทางหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา

 • โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.นปภัช  ทองคำวงศ์
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ปุณรดา  พวงสมัย
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
  • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
  • ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : ดร.วรรัตน์  มากเทพพงษ์
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
  • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง
 • โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.นปภัช  ทองคำวงศ์
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ปุณรดา  พวงสมัย
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
  • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
  • ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : ดร.วรรัตน์  มากเทพพงษ์
  • ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.นิยม  มาชมภู
 • โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
  • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
  • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง
 • โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
 • โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
 • โรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี
 • และอื่นๆ หลายโรงพยาบาลที่ทางหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา