ข้อมูลและผลงานวิชาการ

ALONGKORN SUKRUEANKUL

RN.,Ph.D. (Public health)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • สาธารณสุขศาสตรดุษฎี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2551

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2566-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2564-2566 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • 2562-2564 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น
  • 2553-2562 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
  • 2556-2562 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • 2552-2553 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 7 ซ้าย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • 2551-2552 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ด้านการสอน ภาควิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมรราชชนนี นครราชสีมา

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
- - - - -