ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Apinya Pianpijarn

RN.,M.P.A (Public administration)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2533
  • ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2538
  • ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชขั้นสูง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
  • ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2519
  • ประกาศนียบัตร (พยาบาลอนามัย) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2519

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2524-2558 พยาบาลวิชาชีพ 8 (วิทยาจารย์ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Chooha, U., Pummarak, S., Phopa, Y., & Pianpijarn, A. 2565 Enhancement of Nursing Innovators among Nursing Students in Public Higher Education Institutions Journal of Educational Issues, 8(1), 738-746. ฐานต่างประเทศไม่อยู่ใน Q
สุวิมล พนาวัฒนกุล ปร.ด.*นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร พย.ม. วท.ม.**อภิญญา เพียรพิจารณ์ พบ.ม 2565 การถอดบทเรียนการดำเนินการระดมสรรพกำลังในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในเขตสุขภาพ Journal of Health Science VOL. 31 NO. SUPPLEMENT 2 (2022): JULY - AUGUST 2022 0.8 [TCI 2]