ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Assoc.Prof.Apinya Pianpijarn

RN.,M.P.A (Public administration)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2533
  • ครุศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2538
  • ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชขั้นสูง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
  • ประกาศนียบัตร (ผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2519
  • ประกาศนียบัตร (พยาบาลอนามัย) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 2519

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2524-2558 พยาบาลวิชาชีพ 8 (วิทยาจารย์ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​