หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

(Bachelor of Nursing Science)

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : พย.บ.
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.N.S.
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

  • ปีการศึกษา 2566 ถึง 2570 ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
  • ปีการศึกษา 2561 ถึง 2565 ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของสังคม
  3. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
  4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
  5. ให้บริการทางวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟู และรักษาแบบองค์รวม
  6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศและสากล
  7. ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

 • หมวดศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 28 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคทฤษฎี 18 หน่วยกิต
  • รายวิชาภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา

 • ภาคการศึกษาที่ 1 (15 สัปดาห์)
 • ภาคการศึกษาที่ 2 (15 สัปดาห์)
 • ภาคการศึกษาฤดูร้อน (9 สัปดาห์)
 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • 1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  • 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต
  • 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9  หน่วยกิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
  • 1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
  • 2) กลุ่มวิชาชีพ 75 หน่วยกิต
   • 2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี 39 หน่วยกิต
   • 2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ข้อมูลรายวิชาประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นพยาบาลประจําสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

สถานที่ฝึกปฏิบัติ

 • โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.นปภัช  ทองคำวงศ์
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ปุณรดา  พวงสมัย
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
  • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
  • ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : ดร.วรรัตน์  มากเทพพงษ์
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
  • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง
 • โรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.นปภัช  ทองคำวงศ์
  • ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ปุณรดา  พวงสมัย
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
  • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
  • ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : ดร.วรรัตน์  มากเทพพงษ์
  • ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.นิยม  มาชมภู
 • โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : อ.ดวงเดือน  ดวงสำราญ
  • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง
 • โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
  • ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.รัชพร  ใช้ธูปทอง
 • โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปี3 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.จิราวรรณ  ศิริโสม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหก จ.ปทุมธานี
  • ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปี4 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.ยุภา  โพผา
 • โรงพยาบาลบ้านนา จ.นครนายก
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปี3 ภาคการศึกษาที่ 1 : ผศ.อุษา  โถหินัง
 • โรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  • ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปี2 ภาคการศึกษาที่ 1 : ดร.อุไร  นิโรธนันท์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี
  • ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปี4 ภาคการศึกษาที่ 2 : อ.ยชญ์รวินทร์  จรบุรมย์
 • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.นนทบุรี
 • และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ทางหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา
 • นักศึกษาทุกคน สามารถรับสิทธิ์ กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 (ตามเงื่อนไขของรัฐบาล) ⛔เฉพาะผู้ที่ไม่เคยจบป.ตรี หรือ อายุไม่เกิน30ปี
  • สนับสนุนค่าเล่าเรียน ปีละ 90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  • กรณีที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่ถึง 360,000 ต่อปี นักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพ ปีละ 28,800 (เดือนละ 2,400 บาท)

ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

  • ภาคการศึกษาที่ 1 ชำระเองภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (ส่วนของ กองทุนเพื่อการศึกษา สนับสนุน45,000 บาท) (เฉพาะปีที่ 1 +ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  1,000 บาท ครั้งแรก ครั้งเดียว) 
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ชำระเองภาคการศึกษาละ 35,000 บาท  (ส่วนของ กองทุนเพื่อการศึกษา สนับสนุน45,000 บาท)
  • ไม่มีการจัดศึกษาภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์)
  • ตั้งแต่แรกเข้าไม่ต้องสำรองจ่าย ชำระเองตลอดหลักสูตร 4 ปี = 281,000 บาท (เฉลี่ยปีละ 70,000บาท)
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพ
 • กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน)
 • ตามประกาศรับสมัครในแต่ละรอบ

สุขภาพร่างกาย

 • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อยู่ระหว่าง 17-30 
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพ
 • ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด คลิกแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถคลิกดูข้อมูลคุณสมบัติ และกำหนดการ ในแต่ละรอบดังนี้


 • คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
   • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)
  • โรงเรียนในพื้นที่ ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) รร.เขตพื้นที่ภาคกลาง  21 จังหวัด (กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี)
  • หรือ โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัย 460 โรงเรียน กดดูรายชื่อโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษาMOU
 • ระเบียบการรับสมัคร  (คลิก) 
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 1 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567  เปิดรับสมัคร
  • 16 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 23 มีนาคม 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. 
  • 30 มีนาคม 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

คลิกสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (rmutt.ac.th)

คลิกเพื่อสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
   • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
  • โรงเรียนทั่วประเทศ
 • ระเบียบการรับสมัคร (คลิก)
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 27-30 พฤษภาคม 2567 เปิดรับสมัคร
  • 27 พฤษภาคม -3 มิถุนายน ตรวจสุขภาพ ณ รพ.รัฐบาล หรือ รพ.เอกชน
  • 1  มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 4 มิถุนายน 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.
  • 6 มิถุนายน 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
  • จำนวนรับ ประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า

สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (rmutt.ac.th)

 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร(GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ขึ้นไป
  • หลักฐานที่ใช้สมัคร
   • ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
   • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
   • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรณีผู้สำเร็จการศึกษา)
   • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรณีผู้สำเร็จการศึกษา)
   • แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
   • รอบ โควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN)
    • เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   • ปฏิทินการรับสมัคร
    • 23 พฤษภาคม – 6 มิถุยายน 2567 สมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์
    • 7 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
    • 10 มิถุนายน 2567 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.
    • 11 มิถุนายน 2567 ประกาศผลสัมภาษณ์
    • 1 กรกฎาคม 2567 เปิดภาคการศึกษา 2567
  • คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบโควตาคณะ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา PN)

 

Register

 

 

แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต