หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

(Bachelor of Nursing Science)

ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา ภาษาไทยฉบับย่อ : พย.บ.
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อปริญญา ภาษาอังกฤษฉบับย่อ : B.N.S.
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

 • ปีการศึกษา 2566 ถึง 2567 ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
 • ปีการศึกษา 2561 ถึง 2565 ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่ เป็นคนดี คนเก่ง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของสังคม
 3. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
 4. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 5. ให้บริการทางวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่สังคม โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟู และรักษาแบบองค์รวม
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศและสากล
 7. ทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นพยาบาลประจําสถานประกอบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

 • ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • 1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  • 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต
  • 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9  หน่วยกิต
 • ข. หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
  • 1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 16 หน่วยกิต
  • 2) กลุ่มวิชาชีพ 75 หน่วยกิต
   • 2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี 39 หน่วยกิต
   • 2.2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 36 หน่วยกิต
 • ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ข้อมูลรายวิชาประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

 

 • นักศึกษาทุกคน สามารถรับสิทธิ์ กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 (ตามเงื่อนไขของรัฐบาล) ⛔เฉพาะผู้ที่ไม่เคยจบป.ตรี หรือ อายุไม่เกิน30ปี
  • สนับสนุนค่าเล่าเรียน ปีละ 90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
  • กรณีที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่ถึง 360,000 ต่อปี นักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพ ปีละ 28,800 (เดือนละ 2,400 บาท)

ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4

  • ภาคการศึกษาที่ 1 (กองทุนเพื่อการศึกษาชำระ 45,000 บาท) ชำระเองภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (เฉพาะปีที่ 1 +ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 1,000 บาท ) 
  • ภาคการศึกษาที่ 2 (กองทุนเพื่อการศึกษาชำระ 45,000 บาท) ชำระเองภาคการศึกษาละ 35,000 บาท  
  • ไม่มีการจัดศึกษาภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์)
  • ตั้งแต่แรกเข้าไม่ต้องสำรองจ่าย ชำระเองตลอดหลักสูตร 4 ปี = 281,000 บาท (เฉลี่ยปีละ 70,000บาท)
 • รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพ
 • กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน)
 • ตามประกาศรับสมัครในแต่ละรอบ
 • มีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง ตามค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อยู่ระหว่าง 17-30 
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วย เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติวิชาชีพ
 • ใช้ผลการตรวจสุขภาพประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด คลิกแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถคลิกดูข้อมูลคุณสมบัติ และกำหนดการ ในแต่ละรอบดังนี้

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
   • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)
  • โรงเรียนในพื้นที่ ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) รร.เขตพื้นที่ภาคกลาง  21 จังหวัด (กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี)
  • หรือ โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัย 460 โรงเรียน กดดูรายชื่อโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษาMOU
 • ระเบียบการรับสมัคร  (คลิก) 
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566 
  • 18 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 25 มีนาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. 
  • 1 เมษายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 3 กรกฎาคม 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

คลิกสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)

คลิกเพื่อสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
   • อัพโหลดในระบบรับสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาผลการเรียน (5 ภาคการศึกษาขึ้นไป)
   • นำมาในวันสอบสัมภาษณ์
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
  • โรงเรียนทั่วประเทศ
 • ระเบียบการรับสมัคร (คลิก)
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 28 พฤษภาคม – 4 มิถุยายน 2566 
  • 7  มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 9 มิถุนายน 2566 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.
  • 11 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 3 กรกฎาคม 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566
  • จำนวนรับ ประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า

สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)

สนใจสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566
 • ตามระบบ TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน) 2 - 12 พฤษภาคม 2566
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566
ปริญญาตรี