ข้อมูลและผลงานวิชาการ

SUMONTHIP BOONKERD

RN.,M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2553

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2566- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2564-2566 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • 2557- 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • 2557-2564 ผู้ประกอบกิจการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชนิดไม่มีผู้ป่วยค้างคืน คลินิกณัฐธยาน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • 2555-2556 พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงงาน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
  • 2554-2555 พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด
  • 2553-2554 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล จ.นครราชสีมา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
-. - - - -