ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Sulalai Choodonwai

B.Ed (Educational Information Technology)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2559 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2557 – 2559 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
  • 2555 – 2557 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัท แคป ซี อี แอล จำกัด

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ