ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Acting Sub LT. Meenakan Jampong

M.Ed (Educational Technology and Communications)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2559
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2551

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2559-ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2556-2559 นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2556-2556 ครูโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ

คู่มือ