วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่สถานประกอบการ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ และประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน จึงมีดำริที่จะจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การสอน การทำวิจัย และการให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมทางด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยอาศัยพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ให้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการออกประกาศรับรองการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2558 เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2561 เป็นต้นมา นับถึงปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นที่ 4 ครบ 4 ชั้นปี โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาลถึงปีการศึกษา 2564

ปรัชญา (Philosophy)

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์สาขาการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และการมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะสร้างนวัตกรรม การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์การใฝ่รู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับการเอื้ออำนวยโอกาส ทรัพยากร บรรยากาศ และเสรีภาพในการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมในการพยาบาล สามารถปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้

พันธกิจ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

Nurse

พยาบาล

Responsive

รับผิดชอบ

Morality

มีคุณธรรม

Unity

ความรักองค์กร

Team

ทำงานเป็นทีม

Technology

เทคโนโลยี