วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ในศาสตร์และศิลป์ สาขาการพยาบาลและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สู่การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณ และการมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติการพยาบาล ทักษะสร้างนวัตกรรม การสื่อสารภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ การใฝ่รู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยได้รับการเอื้ออำนวยโอกาส ทรัพยากร บรรยากาศ และเสรีภาพในการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางการพยาบาล กอปรด้วยคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล อย่างมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรมในการพยาบาล สามารถปรับตัวในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และใฝ่รู้

พันธกิจ (Mission)

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

Nurse

พยาบาล

Responsive

รับผิดชอบ

Morality

มีคุณธรรม

Unity

ความรักองค์กร

Team

ทำงานเป็นทีม

Technology

เทคโนโลยี