ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Wallapa Kittmaskun

RN.,M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561
  • วิยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2541 

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2565- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2555-2565 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • 2554-2555 อาจารย์ประจำ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • 2541-2553 พยาบาลวิชาชีพชำชาญการ สถาบันจิตเวชศสาตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
วัลลภา กิตติมาสกุล, นุชนาถ บรรทุมพร, สารรัตน์ วุฒิอาภารจนธรรมกุล. 2563 ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการซึมเศร้าของวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรมตาบอด วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563178. 0.8 [TCI 1]