ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Wararat Magteppong

RN.,Ph.D.(Public Health)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • สาธารณสุขศาสตรดุษฎี (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2565
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2557-2561 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • 2553-2557 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • 2552-2553 อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • 2547-2549 พยาบาลประจำหอผู้ป่วยวิกฤติศัลยกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​