ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Rujapa Chirapradispol

RN.,M.N.S (Community Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ 2547

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561-2562 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • 2559-2561 พยาบาลวิชาการ ฝ่ายพัฒนาพยาบาลทางคลินิก โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์
  • 2556-2559 พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
  • 2547-2556 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สุภาวดี นาคสุขุม, รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล. 2565 บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วารสารพยาบาลตำรวจ. 14(2).ก.ค.-ธ.ค.2565 0.8 [TCI 1]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, ยุภา โพผา, ศิปภา ภุมมารักษ์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2564 ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 ม.ค-เม.ย 2564 (หน้าที่ 1-10) 0.6 [TCI 2]
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล, มณฑา ลิ้มทองกุล, ทิฆัมพร มัจฉาชีพ 2563 อิทธิพลของครอบครัวต่อการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในวัยรุ่น วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 2563 ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 0.6 [TCI 2]