รายชื่อสถาบันที่เปิดหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 29 สถาบัน

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข 27 สถาบัน

สถาบันการศึกษาเอกชน 22 สถาบัน

สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 1 สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ขอบคุณข้อมูลจากสภาการพยาบาล
Ref: 5_1(9).pdf (tnmc.or.th)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)