รายชื่อคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ 32 สถาบัน

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข 30 สถาบัน

สถาบันการศึกษาเอกชน 23 สถาบัน

สังกัดกระทรวงกลาโหม 3 สถาบัน

สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 1 สถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ขอบคุณข้อมูลจากสภาการพยาบาล
Ref: 1_1(30).pdf (tnmc.or.th)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)