รับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถคลิกดูข้อมูลคุณสมบัติ รอบการรับสมัคร และกำหนดการ ในแต่ละหลักสูตรดังนี้

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (RN 4ปี)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
  • หลักฐานที่ใช้
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)
  • โรงเรียนในพื้นที่ ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) รร.เขตพื้นที่ภาคกลาง  21 จังหวัด (กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี)
  • หรือ โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัย 460 โรงเรียน กดดูรายชื่อโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษาMOU
 • ระเบียบการรับสมัคร  (คลิก) 
 • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
  • 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566 
  • 18 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • 25 มีนาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น. 
  • 1 เมษายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 3 กรกฎาคม 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

คลิกสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)

 • คุณสมบัติ
   • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
   • หลักฐานที่ใช้
  • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
   • โรงเรียนทั่วประเทศ
  • ระเบียบการรับสมัคร (คลิก)
  • ปฏิทินการรับสมัคร (คลิก)
   • 28 พฤษภาคม – 4 มิถุยายน 2566 
   • 7  มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   • 9 มิถุนายน 2566 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ (Onsite Only) เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.
   • 11 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
   • 3 กรกฎาคม 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566
   • จำนวนรับ ประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

ระบบการคัดเลือกด้วยวิธิการสัมภาษณ์ (ไม่ใช้คะแนน TGAT TPAT A-Level 9 วิชาสามัญ)

  • คุณสมบัติ
   • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ต้องสำเร็จจากสถานศึกษาเดิมภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566)
   • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
   • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
   • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
   • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
  • กำหนดการรับสมัคร
   • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 1 พฤศจิกายน 2565 – 27 มีนาคม 2566
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 31 มีนาคม 2566
   • สอบคัดเลือก 8 เมษายน 2566
   • ประกาศผลสอบคัดเลือก 10 เมษายน 2566
   • ยืนยันสิทธิ์ชำระค่าขึ้นทะเบียน 10-30 เมษายน 2566
   • ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา 1-12 พฤษภาคม 2566
   • ปฐมนิเทศ และเปิดภาคการศึกษา 26 มิถุนายน 2566

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)

  • คุณสมบัติ
   • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
   • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
   • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
   • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
  • กำหนดการรับสมัคร
   • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง 1 กรกฎาคม 2565 – 9 กันยายน 2565
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์
   • สอบคัดเลือก 24 กันยายน 2565
    • สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. (ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
   • ประกาศผลสอบคัดเลือก 26 กันยายน 2565
   • ยืนยันสิทธิ์-ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 กันยายน -10 ตุลาคม 2565
   • เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ 10 ตุลาคม 2565
Register

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 

หรือสอบถามการรับสมัครในทุกหลักสูตรได้ที่ งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ โทร. 02 549 3109

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)