รับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถคลิกดูข้อมูลคุณสมบัติ รอบการรับสมัคร และกำหนดการ ในแต่ละหลักสูตรดังนี้

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)

  • คุณสมบัติ
   • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
   • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
   • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็นผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
   • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
  • กำหนดการรับสมัคร
   • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเอง 1 กรกฎาคม 2565 – 9 กันยายน 2565
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์
   • สอบคัดเลือก 24 กันยายน 2565
    • สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. (ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี)
   • ประกาศผลสอบคัดเลือก 26 กันยายน 2565
   • ยืนยันสิทธิ์-ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 26 กันยายน -10 ตุลาคม 2565
   • เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ 10 ตุลาคม 2565
Register

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

 • ตามระบบการคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์
 • คุณสมบัติ
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เป็นหญิงหรือชาย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษา
  • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรม ว่าเป็นผู้ที่มีความแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือเป็น
   ผู้มีความพิการ และไม่ติดสารเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)
  • เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล ให้ต้องจำคุก
 • กำหนดการรับสมัคร
  • จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ 15 พฤศจิกายน 2564 – 4 มีนาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 มีนาคม 2565
  • สอบคัดเลือก 12 มีนาคม 2565
  • ประกาศผลสอบคัดเลือก 15 มีนาคม 2565
  • ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 15-30 มีนาคม 2565
  • ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 28-30 มีนาคม 2565
  • เปิดภาคการศึกษาและปฐมนิเทศ 4 กรกฎาคม 2565
  • ประกาศรับสมัครในปีการศึกษา 2566 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (RN 4ปี)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
 • ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)
  • โรงเรียนในพื้นที่ ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา) รร.เขตพื้นที่ภาคกลาง 21 จังหวัด (กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี)
  • หรือ โรงเรียนที่MOU กับมหาวิทยาลัย 400 โรงเรียน กดดูรายชื่อโรงเรียน รายชื่อสถานศึกษาMOU
  • 12 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2566 ปฏิทินการรับสมัคร คลิก
  • 18 มีนาคม 2566
  • 25 มีนาคม 2566 สอบสัมภาษณ์ (เริ่ม 09.00 น.)
  • 1 เมษายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 26 มิถุนายน 2566 เปิดภาคการศึกษา 2566
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง

คลิกสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ไม่รับ กศน.หรือเทียบเท่า)
 • ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ) 
  • 9 มิถุนายน 2566 สอบสัมภาษณ์
  • 11 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสัมภาษณ์
  • 26 มิถุนายน 2566 เปิดภาคการศึกษา 2565
  • จำนวนรับ ประมาณ 50 ที่นั่งหรือมากกว่า

สมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (rmutt.ac.th)

หรือสอบถามการรับสมัครในทุกหลักสูตรได้ที่ งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ โทร. 02 549 3109

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (4ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล (PN 1ปี)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

พนักงานให้การดูแล (NA 4เดือน)