ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Assoc.Prof.Poonsuk Hingkanont

RN.,Ph.D (Education Administration)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
 • ครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ศาสตรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
 • ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2515
 • อนุปริญญาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2515
 • Certificated in Practical Child Care, Ware College ,Hertfordshire, UK พ.ศ.2523
 • Cert. Fellow Australia Chancellor, Monash University Charle Sturt University Australia พ.ศ.2445
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการอุดมศึกษาระดับสูง รุ่น 16 ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาล รุ่น 3 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ พ.ศ.2554

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 -ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 2560 -2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน วิทยาลัยเชียงราย
 • 2552 -2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2540 -2552 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2538 –2540 วิทยาจารย์ ระดับ 8 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • 2522 –2538 นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
 • 2520 –2522 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2516 –2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์อื่นๆ ด้านวิชาชีพการพยาบาล

 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล
 • 2550-ปัจจุบัน อนุกรรมการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ สภาการพยาบาล
 • 2553 -2557 รองเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล
 • 2550 -2557 กรรมการสภาการพยาบาลประเภทเลือกตั้ง สภาการพยาบาล
 • 2553 -2554 ประธานที่ประชุมคณบดีและสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ ที่ประชุมคณบดีและสถาบันการศึกษาการพยาบาลของรัฐ

ประสบการณ์การบริหาร

 • 2560-2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเชียงราย
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากสกอ มหาวิทยาลัยราชธานี และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2554 -2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2552 -2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2548 -2551 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2544 -2548 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รองคณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านบริหาร
 • 2537 -2538 รองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค ฝ่ายบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • 2530 -2537 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • 2533 -2537 หัวหน้างานฝึกอบรมกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ