ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Assoc.Prof.Poonsuk Hingkanont

RN.,Ph.D (Education Administration)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการศึกษา

 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
 • ครุศาสตรบัณฑิต พยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ศาสตรศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
 • ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2515
 • อนุปริญญาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2515
 • Certificated in Practical Child Care, Ware College ,Hertfordshire, UK พ.ศ.2523
 • Cert. Fellow Australia Chancellor, Monash University Charle Sturt University Australia พ.ศ.2445
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการอุดมศึกษาระดับสูง รุ่น 16 ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาล รุ่น 3 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ พ.ศ.2554

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2562 -ปัจจุบัน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 2560 -2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน วิทยาลัยเชียงราย
 • 2552 -2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2540 -2552 อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2538 –2540 วิทยาจารย์ ระดับ 8 สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • 2522 –2538 นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
 • 2520 –2522 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาล สูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2516 –2518 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์อื่นๆ ด้านวิชาชีพการพยาบาล

 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล
 • 2550-ปัจจุบัน อนุกรรมการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลฯ สภาการพยาบาล
 • 2553 -2557 รองเลขาธิการสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล
 • 2550 -2557 กรรมการสภาการพยาบาลประเภทเลือกตั้ง สภาการพยาบาล
 • 2553 -2554 ประธานที่ประชุมคณบดีและสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐ ที่ประชุมคณบดีและสถาบันการศึกษาการพยาบาลของรัฐ

ประสบการณ์การบริหาร

 • 2560-2562 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยเชียงราย
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากสกอ มหาวิทยาลัยราชธานี และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2554 -2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2552 -2560 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2548 -2551 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (คณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2544 -2548 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รองคณบดี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้านบริหาร
 • 2537 -2538 รองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค ฝ่ายบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • 2530 -2537 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร กองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • 2533 -2537 หัวหน้างานฝึกอบรมกองสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Klankhajhon, S., McAllister, J., Hingkanont, P. Crozier K. 2563 Exercise intervention in pregnancy: A feasibility study in Thailand Evidence Based Midwifery, 18 (4), 28-37. 1 [Q1]
นฤพลธ์ นิลแก้ว, พูลสุข หิงคานนท์, 2563 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดบริการวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ จังหวัดเชียงราย วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2563 0.6 [TCI 2]
สมชาติ ชาญไชย, พูลสุข หิงคานนท์, 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะประจำสายงานของครูกับบทบาทของครูผู้สอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่มที่ 6 วังกัดสำนักงานบริหารงานศึกษาพิเศษ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่13 ฉบับที่1 ม.ค.-เม.ย. 2563 0.6 [TCI 2]
พร้อมพงศ์ รักประชา, พูลสุข หิงคานนท์, อิศเรศ จันทร์เจริญ, 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารวิชาการกับการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปีที่13 ฉบับที่1 ม.ค.-เม.ย. 2563 0.6 [TCI 2]
สุพัตรา สิทธิคงตั้ง. พูลสุข หิงคานนท์. 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารกับความผูกพันในองค์กรของครูโรงเรียนคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่ วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 13(1), 178-194. 0.6 [TCI 2]
อภิรมย์ เศรษฐสินธ์, พูลสุข หิงคานนท์ 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือกลุ่ม 6 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 13(2), 43-59. 0.6 [TCI 2]
อภิรมย์ เศรษฐสินธ์, พูลสุข หิงคานนท์ 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญา ภาคเหนือสังกัดสำนักบริหารงนการศึกษาพิเศษ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 12 0.6 [TCI 2]
วัชรี มนัสสนิท, จักรพันธ์ ชัยทัศน์, พูลสุข หิงคานนท์, กฤษณา อิดใจ, , 2562 การวิเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทยกรณีศึกษา: เยาวชนในจังหวัดเชียงราย วารสารVeridian E Journal ปีที่12 เล่มที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2562 0.8 [TCI 1]
พูลสุข หิงคานนท์, ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช, อิศเรศ จันทร์เจริญ, จักรพันธ์ ชัยทัศน์, 2561 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเชียงราย วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค 2561 0.6 [TCI 2]
อัญชลี ทองเสน, ดิเรก ธีระภูธร, พูลสุข หิงคานนท์, 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ทางการพยาบาล วารสารพยาบาลและสุขภาพปีที่ 12 ฉบับพิเศษม.ค.-มี.ค.2561 0.6 [TCI 2]
สุวรรณา มากซุง, พูลสุข หิงคานนท์, อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์ 2561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วารสารพยาบาลและสุขภาพปีที่ 12 ฉบับพิเศษม.ค.-มี.ค.2561 0.6 [TCI 2]