ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Yodrawin Jornburom

RN.,M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ 2543 สมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2543

ประสบการณ์การทำงาน

  •  2563- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2555-2562 อาจารย์ประหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • 2544-2555 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
  • 2543-2544 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อนุสรณ์ แน่นอุดร, รัชพร ศรีเดช 2565 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังและสมรรถนะการให้คำปรึกษาแบบสายด่วนของแกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลต่อพฤติกรรมตามเงื่อนไขของการเลิกและไม่สามารถเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาที่สูบบุหรี่ วารสารพยาบาลสาธารณสุข VOL. 36 NO. 2 (2022): MAY - AUGUST 2022 0.6 [TCI 2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, อนุสรณ์ แน่นอุดร, รัชพร ศรีเดช 2565 การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ของความจำขณะใช้งานในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Vol. 16 No. 2 (2022): May - August 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม, รัชพร ศรีเดช, อนุสรณ์ แน่นอุดร 2564 บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมการรับรู้ของวัยรุ่นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ม.ค-มี.ค 2564 (หน้าที่ 52-60) 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, นพภัสสร วิเศษ, วรรัตน์ มากเทพพงษ์, รัชพร ศรีเดช, จิราวรรณ ศิริโสม, อนุสรณ์ แน่นอุดร, เมธี เมธีสวัสดิ์กุล และดวงฤทัย ตี่สุข 2564 การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ วารสารศูนย์การแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 38(4), 482-490. -
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, สิริกร สุธวัชณัฐชา 2563 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่น วารสารพยาบาล ปีที่ 69 ฉบับที่ 3 ก.ค-ก.ย 2563 (หน้าที่ 20-26) 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม, 2562 ประสิทธิผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2562 0.6 [TCI 2]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, วิภา เพ็งเสงี่ยม, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, 2562 ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและรูปแบบการเรียนรู้ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วารสารการพยาบาลและการศึกษา,12 (2).86-96. 0.8 [TCI 1]
ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, นพภัสสร วิเศษ, 2562 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังใจต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองและพฤติกรรมอยากดื่มสุราของผู้ป่วยโรคติดสุราในชุมชน จังหวัดสระแก้ว วารสารพยาบาล, 68(3), 64-71 0.8 [TCI 1]