ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Malee Geounuppakul

RN.,Ph.D (Environmental Social Sciences)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
  •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
  • พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2522

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561-2562 Senior Nursing-Midwifery Quality and Training Advisor Agence luxembourgeoise pour la cooperation au Developement
  • 2528-2560 อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • 2522-2528 พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2522 พยาบาลประจำการ ตึกอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลราชวิถี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
มาลี เกื้อนพกุล, สุวิมล พนาวัฒนกุล, พีรยา นันทนาเนตร 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมกรป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2564 (หน้าที่ 81-92) 0.8 [TCI 1]
สุภัสสรา โคมินทร์, วรัญญา แสงพิทักษ์, มาลี เกื้อนพกุล, กนกอร ศรีสัมพันธ์ 2563 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องกลไกการคลอด สำหรับนักศึกษาพยาบาล วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค 2563 (หน้าที่ 136-149) 0.8 [TCI 1]
Gownoo lee, Sungmin Kim, Younglim Kho, Summi Kim, Seonyeon Lee, Gyuyon Choi 2562 Urinary levels of phthalates and DINCH metabolites in Korean and Thai pregnant women across three trimesters. National library of Medicine,10.1016/j.scitotenv.2019.134822 วารสารต่างประเทศ
สุภัสสรา ภูเมฆ, เอกชัย โควาวิสารัช, มาลี เกื้อนพกุล, วรัญญา แสงพิทักษ์, 2562 ปัจจัยทำนายความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจของมารดาหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชวิถี วารสาร การวิจัยสุขภาพและการพยาบาล Vol. 35 No3 (ก.ย.-ธ.ค.) 2019 0.8 [TCI 1]