ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Malee Geounuppakul

RN.,Ph.D (Environmental Social Sciences)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
  •  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
  • พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2522

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561-2562 Senior Nursing-Midwifery Quality and Training Advisor Agence luxembourgeoise pour la cooperation au Developement
  • 2528-2560 อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • 2522-2528 พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2522 พยาบาลประจำการ ตึกอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลราชวิถี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​