ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Maneerat Aiamanan

RN.,M.N.S (gerontological nursing)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2564 อาจารย์สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International Programs)
  • 2563-2564 Committee of The Educational Standard Monitoring Committee for Courses Using English as a Medium of Instruction, Christian University of Thailand.
  • 2561,2564 เลขานุการหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International Programs) คณะพยาบาลศาสร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • 2559 – 2560 อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • 2557-2559 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หอผู้ป่วยอายุรกรรม และ คณะกรรมการทีมเบาหวานคุณภาพ โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2555-2557 ลาศึกษาต่อ (ทุนกรมการแพทย์) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551-2555 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​