ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Maneerat Aiamanan

RN.,M.N.S (gerontological nursing)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560-2564 อาจารย์สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ประจำหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International Programs)
  • 2563-2564 Committee of The Educational Standard Monitoring Committee for Courses Using English as a Medium of Instruction, Christian University of Thailand.
  • 2561,2564 เลขานุการหลักสูตร Bachelor of Nursing Science Program (International Programs) คณะพยาบาลศาสร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • 2559 – 2560 อาจารย์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • 2557-2559 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หอผู้ป่วยอายุรกรรม และ คณะกรรมการทีมเบาหวานคุณภาพ โรงพยาบาลราชวิถี
  • 2555-2557 ลาศึกษาต่อ (ทุนกรมการแพทย์) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2551-2555 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์, ปทุมวดี พัฒนเรืองกุล 2564 ภาวะซึมเศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุและการจัดการ. วารสารพยาบาล ฉบับ 70 เล่ม 2, 55-61. 0.8 [TCI 1]
วาณี พงษ์ทอง, มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์ 2563 บทบาทของพยาบาลในการป้องกันการเกิดพิษต่อหัวใจของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด HER-2 ที่ได้รับยา Trastuzumab วารสารพยาบาล ฉบับ 69 เล่ม 2,56-65. 0.8 [TCI 1]
วิไลวรรณ ตรีถิ่น, เมธาวี ดวงจินดา, มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์, พรทิพย์ จอกระจาย และ Vincent Isilen Gattud 2562 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแปลผลระดับแก๊สในเลือดแดงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ฉบับ 26 เล่ม 3, 24-35. 0.8 [TCI 1]
มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์, น้ำฝน ปฎิการมณฑล, ทินกร จังหาร และ ประวีณา อินทรวงค์ 2562 ผลของโปรแกรมกิจกรรมดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฉบับ 6 เล่ม 1,15-26. 0.6 [TCI 2]
มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์. 2562 ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ววารสารพยาบาล, 68(1) : 58-65 0.8 [TCI 1]