ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Asst. Prof.Piriyalux Sirisupluxana

RN.,Ph.D (Nursing) 

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • DOCTOR OF PHILOSOPHY IN NURSING (PHD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
  • MS in Nursing, Northeastern University,Massachusetts, Boston U.S.A. 2538
  • ประกาศนียบัตร วิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภ์ขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ) 2530

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2566-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2540 -2566 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • 2530-2534 พยาบาลวิชาชีพ 3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​