ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (25 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (2 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน)

รับผิดชอบงานด้าน

  • วิชาการ
  • กิจการนักศึกษา
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา (1 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน)

รับผิดชอบงานด้าน

  • การวิจัยและพัฒนา
  • ประกันคุณภาพและความเสี่ยง
  • บริการวิชาการแก่สังคม