ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Punrada Poungsamai

RN.,M.N.S (Gerontological Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 2551

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2557-2562 อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • 2551-2554 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลศิริราช

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สุณี เวชประสิทธิ์, ปุณรดา พวงสมัย, ทัศนีย์ ทองประทีป, 2562 การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ วารสารเกื้อการุณย์, 26(1), 170-186. 0.6 [TCI 2]
อุมาสวรรค์ ชูหา, พัชรา สมชื่อ, สุภาวดี นาคสุขุม, ปุณรดา พวงสมัย, รุ่งนภา ประยูรศิริศักดิ์, จริยา มงคลสวัสดิ์ 2562 ผลิตพยาบาลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21:ความท้าทายของอาจารย์พยาบาลไทย วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, 16(2), 176-186 0.6 [TCI 2]