ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Punrada Poungsamai

RN.,M.N.S (Gerontological Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 2551

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2557-2562 อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • 2551-2554 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลศิริราช

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​