ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Poramate Insook

RN.,M.N.S (Adult and Gerontological Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2563-2564 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • 2559-2563 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ปรเมษฐ์ อินทร์สุข และเชษฐาฤทธิ์ บริบูรณ์ 2565 บทบาทของพยาบาลในการจัดการภาวะพิษเหตุติดเชื้อตามแนวปฏิบัติภาวะพิษเหตุติดเชื้อ 2021 พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ VOL. 49 NO. 2 (2022): APRIL-JUNE 2022 376-389 0.8 [TCI 1]
ปรเมษฐ์ อินทร์สุข, ธนพร วรรณกูล 2564 ครอบครัวเสมือน: ความผูกพันจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(12). 0.6 [TCI 2]