ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Poramate Insook

RN.,M.N.S (Adult and Gerontological Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2564
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2563-2564 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • 2559-2563 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​