ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Pariyaporn Maneedang

RN.,M.N.S (Public Health Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2545

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2565-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  •  

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​