ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Napapat Thongkamwong

RN.,M.N.S (Gerontological Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2562-2563 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2558-2561 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2557-2558 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีอุดรธานี
  • 2556-2557 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • 2548-2556 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธนบุรี 1

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​