ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Napapat Thongkamwong

RN.,M.N.S (Gerontological Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2562-2563 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 2558-2561 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2557-2558 อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีอุดรธานี
  • 2556-2557 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • 2548-2556 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธนบุรี 1

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Napapat Thongkamwong, Duangduan Rattanamongkolgul, Jirawan Inkoom, Wimonwan Lertwongpaopun, Khwanchit Kuptanont, Uraiwan Nikonpakorn, Unraun Kaewphinit, Petcharat Rujipong, Kannapat Samaisong, Prapan Phetlerthirunkul 2565 Effects of Active-learning to Enhance Expected Learning Outcome and Students’ Satisfaction of Nursing Students in the Subject of GerontologicalNursing Journal of Research and Curriculum Development Vol. 12 No. 2 (2022) 0.8 [TCI 1]
ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล, นปภัช ทองคำวงศ์, ประพันธ์ เพชรเลิศหิรัญกุล. 2563 แนวทางการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 0.6 [TCI 2]