ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Thanaporn Rojsuvanichakorn

B.Ed. (Music Education)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์สากล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2560

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2560 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ