ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

แนะนำสำหรับนักศึกษา

งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาเพื่อทำกิจกรรม สำหรับนักศึกษา221.0 KiB896
แบบคำร้องทั่วไป161.5 KiB653
แบบคำร้องขอลาออกจากการศึกษา84.1 KiB541
รข01 ขอชำระล่าช้า/แบ่งชำระ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาปัจจุบัน) 99.6 KiB449
รข01 ขอแจ้งรูปแบบการค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่)142.1 KiB197
บันทึกข้อความ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์80.2 KiB176
แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต128.9 KiB164
สัญญาให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา106.5 KiB146
แบบขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ7.0 MiB139
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม21.0 KiB121

ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (นำไปใช้เบิกกับต้นสังกัด)