ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

แนะนำสำหรับนักศึกษา

งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
บันทึกข้อความ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์80.2 KiB197
รข01 ขอชำระล่าช้า/แบ่งชำระ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาปัจจุบัน) 99.6 KiB483
รข01 ขอแจ้งรูปแบบการค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาใหม่)142.1 KiB236
สัญญาให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา106.5 KiB165
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม21.0 KiB145
แบบขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ7.0 MiB157
แบบคำร้องขอลาออกจากการศึกษา84.1 KiB550
แบบคำร้องทั่วไป161.5 KiB670
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาเพื่อทำกิจกรรม สำหรับนักศึกษา221.0 KiB931
แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต128.9 KiB209

ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (นำไปใช้เบิกกับต้นสังกัด)