ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Duangduean Duangsamran

RN.,M.N.S (Advanced Midwifery)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 2541

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2554-2564 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • 2541-2553 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​