ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Duangduean Duangsamran

RN.,M.N.S (Advanced Midwifery)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา 2541

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2554-2564 อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  • 2541-2553 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
สุภาวดี เนติเมธี และดวงเดือน ดวงสำราญ. 2564 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง. วารสารการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี, 29(3), 324-332, เดือนกันยายน-ธันวาคม. 0.6 [TCI 2]
ดวงเดือน ดวงสำราญ, อินทิพร ปักเคเต. 2563 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดจากการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(2).55-63. 0.6 [TCI 2]