ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Nisapichayapak Meesomsak

RN.,M.N.S. (Pediatric Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 2549

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564-ปัจจุบัน กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2549-2564 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากช่องนานา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
รัชพร ศรีเดช , ลัญชนา พิมพ์พันธ์ชัยยบูลย์,ณิศาพิชญาภัค มีสมศักดิ์ 2564 อุบัติเหตุบนท้องถนน: การสร้างแรงจูงใจเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในวัยรุ่นและเยาวชน. Journal of Nursing Siam University 22(43), 127-136. 0.6 [TCI 2]