ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Nisapichayapak Meesomsak

RN.,M.N.S. (Pediatric Nursing)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 2549

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564-ปัจจุบัน กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2549-2564 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปากช่องนานา

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​