ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Nathaporn Pengruang

B.B.A. (Finance)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2563 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2560 – 2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ