ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Jirawun Sirisome

RN.,M.N.S (Family Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2547

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2558-2562 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • 2548-2558 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​