ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Jirawun Sirisome

RN.,M.N.S (Family Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2547

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2558-2562 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • 2548-2558 อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน ผลการเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
Mrs.Umasawan Chooha, Miss Jirawan Sirisome. 2565 Development and Application of Cervical Dilatation Model for Teaching and Training Scopus Q2, Wos, PubMed 1 [Q1]
Umasawan Chooha,1 Nadsuda Chotwattanakulchai,2 Jirawun Sirisome,3 2565 Measurement of Midwifery Clinical Leadership Among Nursing Students: Exploratory Factor Analysis Scopus Q2, Wos, PubMed 1 [Q1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, นิยม มาชมภู, จิราวรรณ ศิริโสม, , 2564 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ: อาหารป้องกันภาวะสมองเสื่อม วารสารพยาบาล, 70 (3) 39-48 2021 0.8 [TCI 1]
พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์, อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์, นพภัสสร วิเศษ, วรรัตน์ มากเทพพงษ์, รัชพร ศรีเดช, จิราวรรณ ศิริโสม, อนุสรณ์ แน่นอุดร, เมธี เมธีสวัสดิ์กุล และดวงฤทัย ตี่สุข. 2564 การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 0.8 [TCI 1]