ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Chakkaphan Prasomsap

B.Sc. (Health Science)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • กำลังศึกษา ปริญญาโท (การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2555

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2562 -ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2561-2562 ครูผู้สอน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2557-2561 ครูผู้สอน โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย จังหวัดพิจิตร

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​