งานการเงิน บัญชี

นางทัศนีย์ ชลวิถี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวณฐพร เพ็งเรือง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี