ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ค่าเทอม)

ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียนฯ พ.ศ. 2563

ข่าวทุนการศึกษา