ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา (ค่าเทอม)

ประกาศ คณะฯ การเก็บเงินค่าลงทะเบียนฯ หลักสูตรปริญญาตรี พยาบาลสตรบัณฑิต พ.ศ. 2566

ค่าลงทะเบียนลักษณะเหมาจ่าย กรณีเต็มจำนวน ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท

ข่าวทุนการศึกษา