ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

อัตรากำลัง

ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลบุคลากรจำนวน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ36  คน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน12  คน
รวม48  คน

สายวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการปริญญาเอกปริญญาโทรวม
ศาสตราจารย์000
รองศาสตราจารย์112
ผู้ช่วยศาสตราจารย์224
อาจารย์82230
รวม112536

สายสนับสนุน

ประเภททั่วไป

ตำแหน่งวิทยฐานะ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0
เชี่ยวชาญ 0 0 0
ชำนาญการพิเศษ 0 0 0
ชำนาญการ 0 0 0
ปฏิบัติการ 0 1 10
รวม 0 1 10

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่งวิทยฐานะ ผู้ช่วยพยาบาล ปวส ปวช
ชำนาญงานพิเศษ 0 0 0
ชำนาญงาน 0 0 0
ปฏิบัติงาน 1 1 0
รวม 1 1 0