ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเข้าสู่สถานประกอบการ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ และประสงค์ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน จึงมีดำริที่จะจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การสอน การทำวิจัย และการให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมทางด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยอาศัยพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 วันพุธที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ให้มีการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการออกประกาศรับรองการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 6 กันยายน 2558 เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2561 เป็นต้นมา นับถึงปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นรุ่นที่ 4 ครบ 4 ชั้นปี โดยได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาลถึงปีการศึกษา 2564

การรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีขาว