ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Kulyaporn Cheypho

RN.,M.N.S (Community Nurse Practitioner)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ประวัติการศึกษา

  • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2542

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2564 – ปัจจุบัน อาจารย์กลุ่มสาขาวิชา การพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2563 – 2564 ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
  • 2561 – 2563 อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
  • 2552 – 2560 พยาบาลหัวหน้าคลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
  • 2551 – 2552 ผู้จัดการแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเวชธานี
  • 2547 – 2551 พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  • 2542 – 2547 พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญและผลงานวิชาการ​

ผลงานวิชาการ

ผู้จัดทำ ปี พ.ศ. ผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ยุภา โพผา, สุวิมล แสนเวียงจันทร์, มณฑา ลิ้มทองกุล, ศิปภา ภุมมารักษ์, กัลยภรณ์ เชยโพธิ์, สุจิตรา หัดรัดชัย. 2565 อุปสรรคและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่อ้วนลงพุง วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี 0.6 [TCI 2]
กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ 2562 Older Care in An Urban Society and Functional Health Pattern วารสาร แพทยสารทหารอากาศ Vol. 65 No.3 (2019): Sep-Dec 0.6 [TCI 2]
กันตภัทร บุญวรรณ, ชัชวาล วงค์สารี และกัลยภรณ์ เชยโพธิ์ 2561 โรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะที่ 3-4 : การพยาบาลด้วยการสอนสุขภาพ. วารสารวิชาการมหาวิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(3), 48-61. 0.8 [TCI 1]
กัลยภรณ์ เชยโพธิ์ 2561 The Study of Comprehensive Geriatric Assessment and Evaluation of A Health Assessment Procedure for Elderly Health วารสาร แพทยสารทหารอากาศ Vol. 64 No.3 (2018): Sep-Dec (TCI 2) 0.6 [TCI 2]