ข้อมูลและผลงานวิชาการ

Kattikamat Khummueng

B.B.A. (Human Resource Management)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ประกาศนียบัตร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2566-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • 2565 ผู้ช่วยสอน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • 2564-2565 ผู้ช่วยวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์