กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

นางสาวสุภาวดี นาคสุขุม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา โถหินัง

กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ณัฐยา ศรีทะแก้ว

Doctor of Philosophy (Nursing) The University of Newcastle, Australia

นางสาวณิศาพิชญาภัค มีสมศักดิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่