กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

นางนพภัสสร วิเศษ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาววัลลภา กิตติมาสกุล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์