กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

นางอุมาสวรรค์ ชูหา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวจิราวรรณ ศิริโสม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.มาลี เกื้อนพกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.อัญชลี จันทาโภ

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

นางสาวดวงเดือน ดวงสำราญ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางเพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ

รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันพัฒนบริการศาสตร์