กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาสวรรค์ ชูหา

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวจิราวรรณ ศิริโสม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.มาลี เกื้อนพกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์สังคมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวดวงเดือน ดวงสำราญ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น