การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มณฑา ลิ้มทองกุล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.วรรัตน์ มากเทพพงษ์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎี (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปุณรดา พวงสมัย

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สุวิมล พนาวัฒนกุล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อุไร นิโรธนันท์

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เพียรพิจารณ์

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวสุจิตรา หัดรัดชัย

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวนปภัช ทองคำวงศ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปรเมษฐ์ อินทร์สุข

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวมณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.อลงกรณ์ สุขเรืองกูล

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN NURSING (PHD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่