กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

นางสาวยุภา โพผา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นายอนุสรณ์ แน่นอุดร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวรัชพร ศรีเดช

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรุจาภา จิระประดิษฐ์ผล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

นางณัฐกฤตา วงค์ตระกูล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางกัลยภรณ์ เชยโพธิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวปริยาภรณ์ มณีแดง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล