กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุภา โพผา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นายอนุสรณ์ แน่นอุดร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวรัชพร ใช้ธูปทอง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรุจาภา จิระประดิษฐ์ผล

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล

นางกัลยภรณ์ เชยโพธิ์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์